FORELDREGUIDE

Nedenfor er noen nyttige punkter til foresatte om hvordan Rabalderdans er lagt opp, og om hvordan vi sammen skaper et best mulig miljø for aktiviteten.

 • Dørene åpner kl. 17. Gi pedagogen ro til å forberede seg før dørene åpner. 
 • Barna kan ha på klær som er gode å bevege seg i. Gulvet er litt glatt, så barna må gjerne være barfot eller ha på sklisokker.
 • Det første kvarteret er fridans og lek. Motiver barna til å leke med bevegelse på gulvet til musikken fremfor å leke utenfor danserommet. Hvis du merker at barnet ditt blir litt for oppgiret eller ukonsentrert av frileken kan du prøve å komme litt senere.
 • Snakk gjerne med pedagogen under frileken eller etter timen hvis du har spørsmål eller informasjon om barnet ditt som pedagogen bør vite.
 • Hjelp barna med overgangen til fellesdansen som starter kl. 17.15. Fellesdansen varer i ca. 30-40 minutter.
 • Bli gjerne med inn og sitt i ringen i starten av fellesdansen hvis barnet trenger det, men trekk ut langs veggen når dansen kommer i gang og barna blir deltakende (med mindre du også er med og danser!).
 • Under fellesdansen må de voksne være stille og gi fokus til dansen. Vi setter pris på om dere hjelper til med å repetere instruksjoner fra pedagogen hvis barna trenger det, men pass på å holde et lavt stemmenivå.
 • Bli gjerne med og dans, men ikke styr barnas bevegelser for mye. Hvis et barn opptrer litt passivt og helst vil observere er det helt greit - speiselt i de første møtene med aktiviteten. Barna skal få delta i sitt eget tempo.
 • Det er vanlig at barna kobler litt "av og på" og er inn og ut av leken, og det er helt i orden. Men hjelp gjerne barna med å holde fokus på dansen hvis de har behov for det - det har ikke pedagogen kapasitet til under økta.
 • Barna skal få gå inn i sitt eget univers i løpet av dansen, men de må holde fokus på dans og bevegelse, ikke høylytt lek som forstyrrer opplegget. Hvis barnet ditt begynner å rope eller skrike høyt over lengre tid setter vi pris på om du tar med barnet ut til det har roet seg ned.
 • Ikke ta bilder eller film uten samtykke fra pedagogen og de andre foreldrene i rommet, og ikke legg ut bilder av andres barn i sosiale media og på internett.

PARENTAL GUIDE 


Below are some useful points for guardians about how Rabalderdans is organized, and how we together can create the best possible environment for the activity.

 • The doors open at 5pm. Allow the dance instructor to prepare before the doors open.
 • The children can wear normal clothes that are comfortable to move in. The floor is a little slippery, so the children should be barefoot or wear anti-slide-socks.
 • The first 15 mins is for free dance and play. Motivate the children to play with movement on the floor to the music rather than playing outside the dance room. If you notice that your child is getting a little too excited or unconcentrated by the free play, try to come a little later.
 • Feel free to talk to the instructor during the free play session or after the lesson if you have questions or information about your child that the instructor should know.
 • Help the children with the transition to the dance lesson that starts at 17.15. The lesson lasts for 30-40 minutes.
 • Feel free to come in and sit in the ring at the start of the dance lesson if the child needs it, but pull out along the wall as we start moving and the children become involved (unless you are also dancing!).
 • During the dance lesson the adults must be quiet and give focus to the dance. We appreciate if you help to repeat instructions from the educator if the children need it, but be sure to keep a low voice level.
 • Feel free to join the dance, but do not control the children's movements too much. It is perfectly fine if a child acts a little passively and prefer to observe - especially in the first meetings with the activity. The children should be allowed to participate at their own pace.
 • It is common for children to drift in and out of the activity - this is perfectly fine. But feel free to help the children stay focused on the dance if they need it, as the instructor does not have capacity to attend to all the children during the lesson.
 • The children are allowed to enter their own creative universe during the dance, but they must focus on dance and movement, not loud play that interrupts with the activity. If your child starts crying or screaming out loud for a long time, we appreciate you taking the child out until it has calmed down.
 • Do not take photos or video without the consent of the instructor and the other parents in the room, and do not post pictures of other children in social media and on the internet.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar