FORELDREGUIDE

(Scroll down for English!)

VIKTIG - SMITTEVERNSTILTAK:

- Vær hjemme om du er syk: Hold deg hjemme dersom du eller barnet ditt har symptomer på luftveisinfeksjoner (som feber, sår hals, rennende nese, hoste eller nedsatt allmenntilstand).
- Reserver plass til alle: Vi har en grense på maks 20 personer i rommet. De voksne må også reservere plass til seg selv.
- Håndhygiene: Alle må vaske hender eller bruke antibac før de kommer inn i salen.
- Avstand: Hver familie/kohort må holde minimum 1m avstand til de andre. De voksne må passe på at barna ikke kommer for nær pedagogen, andre voksne, eller hverandre.
- Varsle om smitte: Varsle Rabalderdans dersom du får påvist korona og har vært på Rabalderdans innen 10 dager før symptomene meldte seg.


FORELDREGUIDE FOR RABALDERDANS


Nedenfor er noen nyttige punkter til foresatte om hvordan Rabalderdans er lagt opp, og om hvordan vi sammen skaper et best mulig miljø for aktiviteten.

 • Dørene åpner kl. 16.50. Gi pedagogen ro til å forberede seg før dørene åpner. 
 • Barna kan ha på klær som er gode å bevege seg i. Gulvet er litt glatt, så barna må gjerne være barfot eller ha på sklisokker.
 • Snakk gjerne med pedagogen før eller etter timen hvis du har spørsmål eller informasjon om barnet ditt som pedagogen bør vite.
 • Hjelp barna med overgangen til fellesdansen som starter kl. 17.00. Fellesdansen varer i ca. 30-40 minutter.
 • Bli gjerne med inn og sitt i ringen i starten av fellesdansen hvis barnet trenger det, men trekk ut langs veggen når dansen kommer i gang og barna blir deltakende (med mindre du også er med og danser!).
 • Under fellesdansen må de voksne være stille og gi fokus til dansen. Vi setter pris på om dere hjelper til med å repetere instruksjoner fra pedagogen hvis barna trenger det, men pass på å holde et lavt stemmenivå. Hvis de voksne skal snakke sammen om ting som ikke angår dansen må de bruke hviskestemme.
 • Bli gjerne med og dans, men ikke styr barnas bevegelser for mye. Hvis et barn opptrer litt passivt og helst vil observere er det helt greit - speiselt i de første møtene med aktiviteten. Barna skal få delta i sitt eget tempo.
 • Det er vanlig at barna kobler litt "av og på" og er inn og ut av leken, og det er helt i orden. Men hjelp gjerne barna med å holde fokus på dansen hvis de har behov for det - det har ikke pedagogen kapasitet til under økta.
 • Barna skal få gå inn i sitt eget univers i løpet av dansen, men de må holde fokus på dans og bevegelse, ikke høylytt lek som forstyrrer opplegget. Hvis barnet ditt begynner å rope eller skrike høyt over lengre tid setter vi pris på om du tar med barnet ut til det har roet seg ned.
 • Ikke ta bilder eller film uten samtykke fra pedagogen og de andre foreldrene i rommet, og ikke legg ut bilder av andres barn i sosiale media og på internett.

IMPORTANT - INFECTION MEASURES:


- Stay at home if you are ill: Stay at home if you or your child have symptoms of respiratory infection (such as fever, sore throat, runny nose, cough or reduced general condition).
- Reserve a place for everyone: We have a limit of max. 20 people in the room. The adults must also reserve a place for themselves.
- Hand hygiene: Everyone must wash their hands or use antibac before entering the room.
- Distance: Each family / cohort must keep a minimum distance of 1m to the others. The adults must make sure that the children do not get too close to the educator, other adults, or each other.
- Notify about infection: Notify Rabalderdans if you are diagnosed with corona and have been to Rabalderdans within 10 days before the symptoms appeared.

PARENTAL GUIDE FOR RABALDERDANS 


Below are some useful points for guardians about how Rabalderdans is organized, and how we together can create the best possible environment for the activity.

 • The doors open at 4.50 pm. Allow the dance instructor to prepare before the doors open.
 • The children can wear normal clothes that are comfortable to move in. The floor is a little slippery, so the children should be barefoot or wear anti-slide-socks.
 • Feel free to talk to the instructor before or after the lesson if you have questions or information about your child that the instructor should know.
 • Help the children with the transition to the dance lesson that starts at 5 pm. The lesson lasts for 30-40 minutes.
 • Feel free to come in and sit in the ring at the start of the dance lesson if the child needs it, but pull out along the wall as we start moving and the children become involved (unless you are also dancing!).
 • During the dance lesson the adults must be quiet and give focus to the dance. We appreciate if you help to repeat instructions from the educator if the children need it, but be sure to keep a low voice level. If the adults want to tak about matters not concerning the dance, please whisper.
 • Feel free to join the dance, but do not control the children's movements too much. It is perfectly fine if a child acts a little passively and prefer to observe - especially in the first meetings with the activity. The children should be allowed to participate at their own pace.
 • It is common for children to drift in and out of the activity - this is perfectly fine. But feel free to help the children stay focused on the dance if they need it, as the instructor does not have capacity to attend to all the children during the lesson.
 • The children are allowed to enter their own creative universe during the dance, but they must focus on dance and movement, not loud play that interrupts with the activity. If your child starts crying or screaming out loud for a long time, we appreciate you taking the child out until it has calmed down.
 • Do not take photos or video without the consent of the instructor and the other parents in the room, and do not post pictures of other children in social media and on the internet.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar